AS LOVELINESS

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty pigmentów. Najlepsza jakość, w najlepszej cenie! Kliknij --> tutaj <--

Regulamin

§ 1. POJĘCIA
Słowniczek pojęć użytych w regulaminie:
◦ SKLEP – sklep internetowy działający pod adresem http://as-loveliness.eu Kontakt
możliwy ze sklepem jest drogą elektroniczną pod adresem
ascompany777@gmail.com, pisemnie pod adresem ul. Bażantów 35/6, 40-668
Katowice oraz telefonicznie pod numerem +48 733 928 232 od poniedziałku do
piątku w godzinach 10-17.
◦ FIRMA lub SPRZEDAWCA – jednoosobowa działalność gospodarcza AS
COMPANY BY ÁNDRIÁNÁ BÁBUSKINÁ, którego właścicielem jest ÁNDRIÁNÁ
BÁBUSKINÁ, działające pod adresem: ul. Bażantów 35/6, 40-668 Katowice, NIP
6342984221, REGON 387604548, RACHUNEK BANKOWY PLN – 49 2530 0008
2100 1069 1987 0001,
◦ CENA – Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (wraz z 23%
VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki,
◦ TOWAR – rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży
zgodnie z Regulaminem,
◦ ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – zgodne z Ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r.,
poz. 1422) prowadzenie usługi Konta,
◦ REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez
Klientów ze Sklepu as-loveliness.eu, sposób zamawiania Towarów, sposób
dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu
zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną,
◦ KONTO – prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login)
konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz
informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu as-loveliness.eu;
◦ KLIENT – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez
as-loveliness.eu na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu mogą
być osoby fizyczne powyżej 15 roku życia, osoby prawne oraz podmioty
nieposiadające osobowości prawnej.
§ 2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu http://as-loveliness.eu świadczy
  drogą elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu,
  Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „nowe konto”,
  wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin i przesłać zgłoszenie za
  pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
  zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta lub akceptacji
  regulaminu i dokonanie zakupu „bez rejestracji”. Potwierdzenia dokonuje się
  poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta
  wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Konto Klienta może zostać usunięte na wniosek Klienta przesłany pisemnie lub
  drogą elektroniczną na adres Sklepu. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą
  elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez
  Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się
  potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.
 4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.
 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać
  pisemnie pod adresem wskazanym wyżej lub poprzez e-mail.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej
  doręczenia.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
  szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy
  komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).
  § 3. PRZEDMIOT UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM
  Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy
  oznaczonych co do gatunku (Towary). Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje
  się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz
  odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
  § 4. DOSTĘPNOŚĆ
  Oferta prezentowana w Sklepie jest stanem magazynowym Sprzedawcy. Możliwa jest
  jednak sytuacja kiedy oferowany produkt został wcześniej sprzedany, a informacja o tym
  nie została na czas zaktualizowana. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się o
  tym powiadomić Klienta i wskazać możliwy termin realizacji zamówienia.
  § 5. RABATY
  Rabaty kuponów promocyjnych nie mogą być sumowane z:
 8. rabatami innych kuponów promocyjnych,
 9. rabatem zarejestrowanego użytkownika i programem lojalnościowym.
  § 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i
  informacje zawarte w regulaminie. Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie
  pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie.
  Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez sklep internetowy i serwisy
  sprzedażowe.
 11. Klienci Sklepu dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się. W celu zakupu
  wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” i wypełnić formularz
  zamówienia.
 12. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta wiadomości
  e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 3 dni roboczych,
  jednakże nie wcześniej niż przed uzyskaniem wpłaty ceny na rachunek bankowy
  Sprzedawcy (chyba, że Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze). Termin
  realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w Sklepie, wyboru
  sposobu wysyłki i wyboru zapłaty ceny za Towar. Termin realizacji zamówienia nie
  dotyczy towarów realizowanych na zasadach przedsprzedaży
 14. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania
  potwierdzenia dokonania zakupu (chyba, że wybrał sposób zapłaty za pobraniem).
  W przypadku nieuiszczenia ceny we wskazanym terminie, zamówienie zostanie
  anulowane.
  § 7. KOSZTY PRZESYŁKI
 15. Koszt przesłania zamówionego Towaru zależy od wybranego przez Klienta
  sposobu wysyłki oraz od wielkości przesyłki, wartości zamówienia i aktualnych cen
  firm kurierskich, poczty polskiej i innych firm wysyłkowych.
 16. Koszty przesłania Towaru opisane są w zakładce „ ” i
  dostępne podczas zamawiania wybranego Towaru w sklepie internetowym.
 17. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, zostanie on obciążony kosztem
  zwrotu przesyłki w wysokości 30 zł. Naliczona zostanie również kwota kolejnej
  przesyłki do klienta.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, którego
  wartość jest znacząco niższa od kosztu dostawy owego zamówienia.
  § 8. PŁATNOŚĆ
 19. Pobranie – w przypadku płatności za pobraniem należy zapłacić gotówką kurierowi.
 20. Przelew Bankowy – przy wyborze formy płatności „Przelew bankowy”, kwotę
  należności za zamówienie należy przelać na Rachunek Bankowy.
 21. Przelew online – przelewy realizowane są za pośrednictwem systemu płatności
  internetowych przelewy24
 22. Karty płatnicze – przelewy realizowane są za pośrednictwem przelewy24.
  § 9. DOSTAWA
  Wysyłka towaru jest realizowana według wybranej przez Klienta firmy transportowej. Czas
  dostarczenia paczki wynosi przeważnie 1-4 dni roboczych. Przy powyższych terminach
  nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy.
  § 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 23. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez
  ponoszenia kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż
  najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
  zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 24. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
  stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta –
  pobierz wzór.
 25. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili
  objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 26. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
  rodzaje i koszty dostawy
 27. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze
  Sklepu do Klienta, z zastrzeżeniem § 11.2 ust. 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu
  płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba
  że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
  żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
  otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
  przez Klienta dowodu jego odesłania.
 28. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi
  Klient.
 29. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego
  charakteru, cech i funkcjonowania.
 30. Klient przy odbiorze paczki, która nosi ślady uszkodzenia ma obowiązek spisania
  protokołu szkody w obecności kuriera lub umieszczenie informacji o tym fakcie na
  liście przewozowym. Brak w/w czynności oznacza, że paczka dotarła w stanie
  nieuszkodzonym i ewentualne reklamacje/zwroty uszkodzonych produktów będą
  rozpatrywane negatywnie.
  § 11. REKLAMACJE
 31. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma
  wadę fizyczną lub prawną. Do umów stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca
  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121).
 32. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres
  Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej
  przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć
  opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co
  do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności
  numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy – adres
  zamieszkania. Wszystkie z powyższych informacji należy zawrzeć w e-mailu
  przesłanym na adres sklepu.
 33. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o
  odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.
 34. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze
  względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia
  przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny
  zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona
  obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
  § 12. REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI
  PRZEDSIĘBIORCAMI (nie dotyczy KONSUMENTÓW)
 35. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie
  będącymi Konsumentami.
 36. Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 558 Kodeksu Cywilnego
  odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego
  jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona, a sprzedawca gwarantuje
  bezpłatny serwis do 12 miesięcy od momentu zakupu towaru.
 37. Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy. Jeżeli w
  ofercie produktu nie jest określony inny termin to Klient może zwrócić zakupiony
  towar do 14 dni od daty otrzymania. Klient pokrywa koszty zwrotu towaru.
  Zwracana jest wyłącznie cena zakupu produktów. Produkt można zwrócić jeżeli
  jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu.
 38. Reklamacje (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) są rozstrzygane w trybie opisanym
  w kodeksie cywilnym art. 556-581 .
 39. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać
  obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca
  niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie
  wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
  wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 40. Sprzedawca może udzielić gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Okres
  gwarancji i warunki jej realizacji określają w takiej sytuacji postanowienia zawarte w
  dokumencie KARTA GWARANCYJNA dołączonym do produktu. W wypadku gdy
  Klient otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy
  sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant)
  jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy
  wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w
  gwarancji. Jeżeli w Karcie Gwarancyjnej nie zastrzeżono terminu gwarancji to
  przyjmuje się, że wynosi on 12 miesięcy.
 41. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji
  obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 42. Na podstawie art. 545 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta
  za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i
  w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
  przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
  wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 43. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na
  Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z
  rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
  Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
  uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania
  Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 44. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata
  uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Klient nie zbadał rzeczy w czasie i w
  sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
  sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero
  później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 45. Uszkodzenia mechaniczne – nie będące wynikiem wad fabrycznych – powstałe
  podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega
  też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku
  nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 46. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona Sprzedawca odeśle na
  koszt Klienta reklamowany Towar. Jeśli Klient nie odbierze reklamowanego
  produktu, będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 6 miesięcy, po
  czym zostanie uznany za porzucony i przejdzie na wyłączną własność Sprzedawcy.
 47. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient może zdecydować o pozostawieniu
  towaru u sprzedawcy dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany
  towar w takiej sytuacji przejdzie na wyłączną własność Sprzedawcy lub zostanie
  zutylizowany.
 48. Powodem reklamacji nie mogą być niewielkie różnice w wyglądzie będące
  wynikiem zniekształcenia perspektywy przy wykonywaniu zdjęcia oraz inne
  ustawienia kolorów w monitorze KLIENTA.
  § 13. PRZESYŁKI ZAGRANICZNE
  Przesyłki zagraniczne realizowane zgodnie z cennikiem zawartym na podstronie „rodzaje
  i koszty dostawy”.
  § 14. DANE OSOBOWE KLIENTÓW
  Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji
  zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane
  zgodnie z polityką prywatności sklepu.
  § 15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 49. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) firma AS COMPANY BY ÁNDRIÁNÁ BÁBUSKINÁ zapewnia Klientom
  swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie
  oraz usuwanie.
 50. Administratorem danych osobowych jest AS COMPANY BY ÁNDRIÁNÁ
  BÁBUSKINÁ, NIP:6342984221 REGON: 6342984221z siedzibą w Katowicach
  40-668 ul. Bażantów 35/6
 51. Sklep internetowy http://as-loveliness.eu dba o bezpieczeństwo danych
  osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie
  danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane.
  Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera
  zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 52. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz
  rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się
  Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta
  oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 53. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W
  tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia
  danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww.
  żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania.
 54. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
  dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu
  zgody należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres
  Sprzedawcy.
 55. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie
  otrzymywał “newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili
  jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 56. W przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane Kupującego są
  przekazywane administratorowi systemu płatności w celu przeprowadzenia
  transakcji – administrator sklepu as-loveliness nie ma w żadnym momencie
  dostępu do owych danych.
  § 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 57. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 58. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z
  wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej
  Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 59. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za
  niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie
  przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W
  pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 60. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby
  trzecie wykorzystujące Konto oraz hasło Klienta. Ewentualne spory wynikłe w
  związku z realizacją transakcji w Sklepie strony rozstrzygane będą poprzez
  porozumienie stron.
 61. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 62. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest
  każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania
  zamówienia.
 63. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie na podane przez niego podczas
  składania zamówienia dane faktury bez podpisu i przesłanie jej w formie
  elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 64. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
  przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w
  szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity
  Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
  praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
  niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.); Ustawy z dnia 27
  lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U.
  2013 r., poz. 1422). Od 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie również przepisy
  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 65. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep as-loveliness.eu
  są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na
  podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49
  poz. 5081 ze zm.).
 66. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronach Sklepu as-loveliness.eu chronione są
  na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny
  charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 67. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do
  rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim
  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej pod adresem ul. Brata Alberta 4,
  40-019 Katowice.
LANG
Scroll to Top